เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักการ COSO เพื่อการบรรุยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 4

วันที่กิจกรรม : 9 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสุชาติ ศรีชื่น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจ การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักการ COSO เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 4 สำหรับบุคคลภายนอกสวนดุสิต” ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนั้นวิทยากรในการอบรมประกอบด้วย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็ยชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม อ.ดร.กัญญทอง หรดาล อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และ อ.สุมาลี ฉายปัญญา

เอกสารประกอบการประชุม