การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

วันที่กิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562

ณ ห้องประชุมศูนย์ศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ  เชิดชู เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม