ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

วันที่กิจกรรม : 25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งให้พิจารณากระบวนงานที่ประชาชนรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นั้น

เอกสารประกอบการประชุม