มรภ.ศรีสะเกษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่กิจกรรม : 7 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเป็นผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลชะวัฒนะ มหาวิทยาลัยนครพนม , อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , อาจารย์กัมปนาท อาชา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มีผลคะแนน 4.21 อยู่ในระดับ "ดี"

เอกสารประกอบการประชุม