เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini UKM) ครั้งที่ 19

วันที่กิจกรรม : 4 สิงหาคม 2561

สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ (Mini UKM) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini UKM ครั้งที่ 19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับการจัดโครงการ Mini UKM ครั้งที่ 19 เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย Mini UKM จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงานและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ ได้กำหนดประเด็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ประเด็น ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ, การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา , เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ,การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในงานรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ถอดสลักอุดมศึกษา นำพาพัฒนาสังคม บริบทไทย 4.0” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เป็นวิทยากรบรรยาย ตลอดจนวิทยากรผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคำ รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ และอาจารย์ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี

เอกสารประกอบการประชุม