คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

AttachmentSize
ระดับสถาบัน สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 753.89 KB
ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 25611.2 MB
ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 25611.16 MB
ระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561798.71 KB
ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 25612.15 MB
ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 25611.13 MB
ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561934.8 KB
ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 25611.6 MB
ระดับหลักสูตร คณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 25611.35 MB
ระดับหลักสูตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 25611.95 MB
ระดับหลักสูตร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 25611.95 MB