อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี

วันที่กิจกรรม : 18 มิถุนายน 2561

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามาร่วมอวรพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการประชุม