การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561

วันที่กิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม