หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

วันที่กิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

เอกสารประกอบการประชุม