หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารับการประเมินตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 21 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารับการประเมินตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการประชุม