การประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่กิจกรรม : 17 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

โดยมี อาจารย์ ดร.วิมล  หลักรัตน์ เป็นประธานในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม