การประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่กิจกรรม : 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. พิจารณากรอบระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หรือได้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
#มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หรือได้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ดังนี้
1.1 ให้ทุกหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่มีงานทำประดับปริญญาตรี หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ทั้งหมดทั้งภาคปกติ และภาคกศ.บป.
1.2 กรอบระยะเวลา ให้ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่จบภายใน 1 ปี โดยนับจากข้อมูลที่สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการอนุมัติจบ ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 มาคำนวณ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจะทำแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลกับทุกคณะ พร้อมกับสูตรการคำนวณ

2. พิจารณาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หรือได้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
#มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หรือได้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี โดยมอบหมายให้หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้แบบฟอร์มตามเสนอ และส่งเป็นไฟล์เอกสารเป็นแผ่นวีซีดี ให้กับทุกคณะภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

3. พิจารณาการแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตาม มคอ.7
#มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม มอค.7 โดยมอบหมายให้หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้แบบฟอร์มตามเสนอ และส่งเป็นไฟล์เอกสารเป็นแผ่นวีซีดี ให้กับทุกคณะภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561