ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่กิจกรรม : 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ศรีกระจ่าง เป็นประธานในการประชุม