การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่กิจกรรม : 6 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม โดยมีมติดังนี้

#ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 รับทราบ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ เนื่องจากผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยน

#ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

#ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

#ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้มีการปรับแก้ 2 ประเด็นดังนี้ 
1) คณะกรรมการอำนวยการ ให้ปรับแก้ตามโครงสร้างคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบัน 
2) คณะกรรมการอำนวยการ ให้ปรับแก้ประธานกรรมการให้ตรงตามพันธกิจที่รับผิดชอบตามเสนอ

4.2 พิจารณาข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายการดำเนินงานดังนี้ 
1) กรรมการและเลขานุการที่ประชุมจัดทำแบบฟอร์มเพื่อจัดเก็บข้อมูล และกำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบตามพันธกิจเพื่อให้จัดส่งข้อมูลตามกรอบเวลาที่กำหนด 
2) มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการตามพันธกิจจัดส่งข้อมูลตามกรอบเวลาที่กำหนด
3) มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินงานทุกพันธกิจ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ

4.3 พิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมอบหมายให้ประธานฯ และเลขานุการฯ ของแต่ละพันธกิจเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ กำหนดแนวทางการพัฒนา และจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาตามกำหนดระยะเวลา

#ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 ทุกคณะและสำนัก ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา

สุดท้ายนี้ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร น้องๆ หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ น้องๆ องค์การฯ และทุกข้อเสนอแนะดีๆ ในวันนี้ที่ช่วยเสริม เติม เต็ม การทำงานของมหาวิทยาลัยของเราครับ

เอกสารประกอบการประชุม