การประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (MINI UKM)

วันที่กิจกรรม : 2 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (MINI UKM)
2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการระหว่างเครือข่าย [ MINI UKM ครั้งที่ 18 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีมติดั้งนี้

1. ระยะเวลาการจัดงาน คือ วันที่ 4-5 เมษายน 2561
2. สถาบันสมาชิกเครือข่าย 6 แห่ง ลงทะเบียนเหมาจ่าย 10,000 บาท สามารถนำผู้เข้าร่วมโครงการได้ 10 คน ส่วนสถาบันอื่นๆ ลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท
3. หัวข้อการบรรยาย
3.1 บรรยายพิเศษ เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0 โดย ศ.คลีนิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3.3 การประชุมกลุ่มย่อย

  • กลุ่มที่ 1 เรื่อง เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ โดย ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง
  • กลุ่มที่ 2 เรื่อง การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ
  • กลุ่มที่ 3 เรื่อง เทคนิคการเขียนเสนอโครงการวิจัย (proposal) เพื่อการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ โดย ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ
  • กลุ่มที่ 4 กระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
  • กลุ่มที่ 5 data analysis for QA development system โดย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา
เอกสารประกอบการประชุม