การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 10 ตุลาคม 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินในภาพรวม มีการดำเนินงานระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
.........................................................................................
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี

  • รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
  • นางสาวอัจฉรียา พัฒนสระคู เป็นกรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ เป็นกรรมการ
  • นายกัมปนาท อาชา เป็นกรรมการ
  • นางสาวกนิษฐา อินธิชิต เป็นกรรมการและเลขานุการ

จากผลการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีการดำเนินงานระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.00)

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.63) และองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.94) องค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับ “พอใช้” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.47)

เมื่อวิเคราะห์ตามระบบปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าปัจจัยนำเข้า มีการดำเนินงานระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.25) กระบวนการ มีการดำเนินงานระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.57) และผลลัพธ์มีการดำเนินงานระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.43)

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นอย่างดี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะนำข้อแนะนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีกับมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม