คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

AttachmentSize
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559761.2 KB
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559980.28 KB
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559543.81 KB
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559850.04 KB
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2559851.29 KB