ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

วันที่กิจกรรม : 18 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

ณ ห้องศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

...

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. สรุปข้อมูลการประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

2. รายงานผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

3. รายงานผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

4. ชุดข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (CDS) ปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการประชุม