ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560

วันที่กิจกรรม : 3 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560

..

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ศรีกระจ่าง เป็นประธานในการประชุม

..

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม