ประชุมผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 2 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ ห้องศูนย์เครือข่าย (สมศ.) ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

...

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีประเด็นพิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

2. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ

3. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

4. ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

5. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

6. ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารประกอบการประชุม