ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560

วันที่กิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2560

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
.. 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบันปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการประชุม