ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 19 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559
..
ณ ห้องประชุมช่อลดา ชั้น 2 อาคารทองคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2559