เข้าร่วมโครงการ : สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16

วันที่กิจกรรม : 19 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมโครงการ : สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 16 

………………………………….

ณ สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

………………………………….

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

………………………………….

โดยกำหนดหัวข้อใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้

1) แนวทางการจัดทำวิจัย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) : วิทยากร รศ.กัลณกา สาธิตธาดา

2) เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความ เป็นเลิศ : วิทยากร ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

3) การสร้าง Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา : วิทยากร รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ

………………………………….

ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ติดต่อประสานงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้ทางคณะ/สำนักได้คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม และมีบุคลากรเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 14 คน

เอกสารประกอบการประชุม