ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 7 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
..
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อที่มาและรายละเอียดของข้อมูลจากตารางคำนวณวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ปีการศึกษา 2559 แต่ละคณะ  พิจารณารายงานการประเมินตนเอง SAR ในองค์ประกอบที่ 5.1 - 2 

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม