กำหนดการ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557