ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 30 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

.....

 

ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

.....

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการเปิดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

.....

 

โดยมี รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / รองคณบดี / ประธานหลักสูตร / กรรมการประเมินหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

เอกสารประกอบการประชุม