โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 21 มิถุนายน 2560

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

.....

 

ณ ห้อง 3401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

.....

 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านทางระบบออนไลน์

 

.....

 

โดยมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เข้าร่วมอบรมในครั่งนี้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการประชุม