โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

.....

ณ ห้อง 3303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

.....

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินฯ ผ่านทางระบบออนไลน์

.....

โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในครั่งนี้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการประชุม