กิจกรรมตรวจเยี่ยมการจัดการความรู้ (Site Visit) สำนักส่งเสริม

วันที่กิจกรรม : 19 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักส่งเสริมได้ร่วมจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมการจัดการความรู้ (Site Visit) 

....

ณ ห้องประชุมหมวดศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

....

เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ของคณะ โดยมีการจัดทำแบบประเมินหรือ KPI ในการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้าางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน ระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการความรู้มากขึ้น

....

ทั้งคณะผู้ดำเนินการนำเสนอการจัดการความรู้และคณะกรรมการในการตรวจเยี่ยม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการความรู้กันอย่างดีเยี่ยม และได้แนวคิด แนวปฏิบัติต่างๆเพื่อนำไปใช้หรือปรับปรุงการจัดการความรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือว่าได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมครั่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

เอกสารประกอบการประชุม