ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

วันที่กิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1.รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559  ครั้งที่ 1 / 2560

2.ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

3.พิจารณากลั่งกรองและลงมติเห็นชอบ SAR และเอกสารหลักฐาน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการประชุม