คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 7 มิถุนายน 2560

วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
..
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกรอบระยะเวลาการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย กำหนดเดิมจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้เลื่อนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน

พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะ พิจารณาแนวทางการร่างรายงานการประเมินตนเอง SAR ในองค์ประกอบที่ ๕.๑ – ๒ 

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม