ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 31 พฤษภาคม 2560

 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
..
ณ ห้องประชุมทวีกองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาผลการพัฒนาปรับปรุงแผนบริหารบุคลากร และแผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารบุคคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑   พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑  และพิจารณาความก้าวหน้าการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม