ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านวิจัย ระดับ สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 25 พฤษภาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย
..
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.เจษฎา ชาตรี เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดกางานวิจัย  ติดตามข้อมูลการจัดโครงการประชุมวิชาการและการจัดให้มีศาสตราจารย์รับเชิญ ติดตามข้อมูลด้านการจัดสรรเงินงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยการสร้างสรรค์ ติดตามกระบวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ติดตามโครงการการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย และติดตามการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อช่วยให้การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม