ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง

วันที่กิจกรรม : 3 พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านความเสี่ยง
..
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ระดับสถาบัน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดบุคลากรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง
..
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม