ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 25 เมษายน 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.40 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิจัย
..
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
.. 
โดยมี ดร.เจษฎา ชาตรี เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณากรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และพิจารณาระบบและกลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจด้านการวิจัย
..
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม