ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดกาความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

วันที่กิจกรรม : 11 เมษายน 2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดกาความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560

..

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

..

โดยมี ดร.เจษฎา ชาตร เป็นประธานในการประชุม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายพิศาล สุขขี ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

..

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อรายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ั ประจำปีการศึกษา 2558 และพิจารรากรอบการทำงานระดับสถาบันสอดคล้องกับระดับคณะและสำนัก รวมทั้งพิจารณาระบบกลไกเชิงระบบขับเคลื่อนกระบวนการเชิงรูปธรรมในระดับ คณะสำนัก มหาวิทยาลัย

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม