ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560

วันที่กิจกรรม : 11 เมษายน 2560

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการกำกับผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
.. 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม 
..
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งพิจารณามอบหมายหน้าที่ในการติดตามข้อมูล ระดับสถาบันปีการศึกษา 2559 
..
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี และข้อเสนอแนะต่างๆในการปฏบิติงาน ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม