ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

วันที่กิจกรรม : 7 เมษายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

..

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

..

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง เป็นประธานในการประชุม แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายพิศาล สุขขี  ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

..

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ระดับสถาบันปีการศึกษา 2558

..

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม