หัวหน้าหน่วยมาตรฐานฯ บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ แก่บุคคลากรใหม่

วันที่กิจกรรม : 29 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 3305

อาจารย์พิศาล สุขขี หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทำการบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แก่บุคคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในโครงการปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

เอกสารประกอบการประชุม