โครงการประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่กิจกรรม : 23 มีนาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) จัดโครงการประชุมศูนย์เครือข่าย สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. โดยมี นายนาวิน วิยาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม พร้อมทั้งรับฟังชี้แจง (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และชี้แจงแนวทางบทบาทหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการประเมินภายนอก รอบสี่ ของ สมศ. บรรยายโดย รองผู้อำนวยการ สมศ. พลเรือตรีวัชระ การุณยวนิช  

เอกสารประกอบการประชุม