ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่กิจกรรม : 15 มีนาคม 2560

                เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 ณ ทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม
               วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน พิจารณาข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย และแบบฟอร์มในการสรุปผลการดำเนินงาน  โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายเลขาจะได้นำมติของที่ประชุมไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม