ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560

วันที่กิจกรรม : 15 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มีประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1.วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 และถอดบทเรียนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558

3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านการประกันคุฯภาพการศึกษา

4.พิจารณากรอบระยะเวลา ระบบและกลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต

5.พิจารณาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต

6.พิจารณาร่าง SAR และร่างเอกสารหลักฐาน ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบการประชุม
 1. ระเบียบวาระการประชุม
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 4. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
 5. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 6. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 7. ปฏิทินการดำเนินงาน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
 8. ตัวอย่าง เอกสารหลักฐานจำนวนอาจารย์ประจำ
 9. ข้อมูล FTEF เบื้องต้น
 10. แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 11. CDS ที่ระบบ CheQA ต้องการในการสำรวจข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
 12. ร่าง sar ระดับคณะ
 13. ร่าง sar ระดับสถาบัน