ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ของท่านอธิการบดี

วันที่กิจกรรม : 6 มีนาคม 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ของท่านอธิการบดี ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบถึงนโยบายและเจตจำนงอย่างชัดเจน