ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือให้บริการวิชาการแก่สังคม ในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่กิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2560

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และมีปรัชญา     ของมหาวิทยาลัยคือ “ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย” ซึ่งเป็นที่มาของเอกลักษณ์ในการ “เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” และจากที่กำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”   

        ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานจึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในคือ ๑).คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒).คณะครุศาสตร์ ๓).คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔).คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ๕).วิทยาลัยกฎหมาย  และการปกครอง ๖).สำนักงานอธิการบดี ๗). สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ กับ ๑).องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย ๒).ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  ๓).สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  ๔).วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ  ๕).หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ  ๖).สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ  ๗).สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  ๘).เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ๙).ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์     ๑๐).ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีแนวปฏิบัติที่สามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม ในการร่วมกันประสานและดำเนินงาน

เอกสารประกอบการประชุม