ร่วมจัดการความรู้ในเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15

วันที่กิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้เข้ารวมโครงการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ" วันที่ 15-16 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ห้องประชุม 201 ชั้่น 2 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 คน

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจและเห็นความสาคัญของการทวนสอบและมี ทักษะประสบการณ์ในการทวนสอบ 
  2. เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
  3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตรดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกสารประกอบการประชุม