ปฎิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดการปฏิบัติงานตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ธ.ค. 59 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2559
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2560
ม.ค. 60 ประชุมเพื่อกำหนดองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานเทียบเท่า
มีการสำรวจพื้นที่และความต้องการในการรับการบริการวิชาการ ของกลุ่มเป้าหมาย
ประชุมสรุปโครงการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทุ่งไชย และดำเนินการจัดทำแผนบริการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานให้บริการวิชาการ รวมทั้งหนังสือความร่วมมือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาโครงการ
ประชุมเพื่อเพื่อจัดตั่งคณะกรรมการดำเนินการ Unit cost
ประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะในการดำเนินการ Unit cost
จัดทำคู่มือการคิดคำนวณ Unit cost ข้อมูลด้านเงินเดือนของแต่ละสาขา และ FTES
ก.พ. 60 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560
การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2560
ประชุมสรุปโครงการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนทุ่งไชย และดำเนินการจัดทำแผนบริการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานให้บริการวิชาการ รวมทั้งหนังสือความร่วมมือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาโครงการ
ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการให้แก่ตำบลทุ่งไชย และดำเนินการติดตามให้บริการวิชาการตำบลหนองแก้วอย่างต่อเนื่อง
จัดทำคู่มือการคิดคำนวณ Unit cost ข้อมูลด้านเงินเดือนของแต่ละสาขา และ FTES
ดำเนินการติดตามการดำเนินการ Unit cost
มี.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการให้แก่ตำบลทุ่งไชย และดำเนินการติดตามให้บริการวิชาการตำบลหนองแก้วอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำเนินการคิดคำนวณ Unit cost แต่ละคณะ
เม.ย. 60 จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
ดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการให้แก่ตำบลทุ่งไชย และดำเนินการติดตามให้บริการวิชาการตำบลหนองแก้วอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำเนินการให้บริการวิชาการตำบลทุ่งไชยและตำบลหนองแก้ว
พ.ค. 60 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนความเสี่ยง
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560
จัดทำสารสนเทศรูปเล่มสรุปผลการดำเนินการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
มิ.ย. 60 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนความเสี่ยง
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560
จัดทำสารสนเทศรูปเล่มสรุปผลการดำเนินการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ก.ค. 60 จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5/2560
จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามพันธกิจด้านการบริหารความเสี่ยง ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2559
การประชุมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมครั้งที่ 3/2560
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
วิพากษ์ SAR ระดับคณะ/สำนัก
ส.ค. 60 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ประเมินคุณภาพระดับคณะ/สำนัก
วิพากษ์ SAR ระดับสถาบัน
ก.ย. 60 ประเมินคุณภาพระดับสภาบัน
ต.ค. 60 ยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHEQA Online
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษากับสภามหาวิทยาลัย