การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 หน่าวยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการลงนาม คำสั่งรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทางด้าน กพร. เป็นไปตามข้อกำหนดของทาง กพร.