การตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 8 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 โดยจากการตรวจรับการประเมินมีผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าผลการดำเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.61) เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.30) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.57) และ องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.86)

เมื่อวิเคราะห์ตามระบบปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าปัจจัยนำเข้า มีระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 2.96) กระบวนการ มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.14) และผลลัพธ์ มีระดับคุณภาพ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.00)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในภาพรวม พบว่า มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.11) ซึ่งมี หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 35 จาก 49 หลักสูตร (ร้อยละ 71.42) โดยจำแนกเป็นหลักสูตรที่มี ระดับคุณภาพ“ดี”20 หลักสูตร ระดับคุณภาพ “ปานกลาง”14 หลักสูตร และระดับคุณภาพ “น้อย”1 หลักสูตร ส่วน หลักสูตรที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน 14 หลักสูตร (ร้อยละ 28.58) ซึ่งกระจายอยู่ในทุกคณะ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคณะในภาพรวม จำนวน 5 คณะ พบว่าทุกคณะมีการดำเนินงานระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.70)

เอกสารประกอบการประชุม