การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่กิจกรรม : 15 มกราคม 2557

เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 หน่าวยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทางด้าน กพร. เป็นไปตามข้อกำหนดของทางสำนักงาน กพร. กำหนดไว้ต่อไป

โดยในครั้งนี้เป็นการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับคณะบดีทุกคณะวิชา และผู้อำนวยการสำนักงาน

เอกสารประกอบการประชุม