ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่กิจกรรม : 3 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ก่อนรายงานผลการประเมินให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เอกสารประกอบการประชุม